Določila in pogoji

Opredelitev pojmov

  • UPORABNIK je pravna oseba in vse fizične osebe, ki v njenem imenu uporabljajo spletne strani in/ali informacijske sisteme družbe eBlagajna SI d.o.o.
  • PONUDNIK je družba eBlagajna SI d.o.o., razvoj globalnih informacijskih storitev, Blatnica 16, 1236 Trzin, matična št.: 6732470000, ID št. za DDV: SI46354182, ki na svojih spletnih straneh ponuja možnost uporabe informacijskih sistemov/aplikacij eblagajna SHOP, eblagajna BAR in eblagajna REST
  • PRODUKT je spletna stran družbe eBlagajna SI d.o.o., vključno z informacijskimi sistemi in spletnimi navodili.

Uvodne določbe

Uporaba spletnih strani podjetja eBlagajna SI d.o.o., aplikacij eblagajna SHOP, eblagajna BAR in eblagajna REST ter ostalih storitev podjetja eBlagajna SI d.o.o., je pogojena s temi splošnimi pogoji in pravili uporabe, vključno z uporabniškimi navodili, vse v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji. S svojo registracijo, vplačilom dobroimetja ali sklenitvijo naročniškega razmerja uporabnik izrecno soglaša z uporabo in vsebino teh splošnih pogojev , prav tako pa vstopa v pogodbeno razmerje s podjetjem eBlagajna SI d.o.o. in s tem potrjuje, da je sposoben biti nosilec pravic in obveznosti iz tega pogodbenega razmerja.

Prijava

Uporabnik se obvezuje, da se ne bo poskušal prijaviti in/ali registrirati za uporabo produkta pod imenom tretje osebe. V nasprotnem primeru je uporabnik dolžan plačati ponudniku za tovrstno kršitev znesek v višini 5.000,00 EUR, kar ne izključuje izplačila odškodnine, ponudnik pa ima pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka.

Uporaba

Uporabnik sme uporabljati produkt - spletne strani ponudnika, storitve in podatke na njih - za namene, za katere je le-ta namenjen. Spletne strani niso namenjene za kakršnekoli druge namene, kot so sistematično zbiranje podatkov na spletnih straneh - bodisi ročno bodisi programsko, "vdiranje v program", ipd.

Uporabnik se obveže, da produkta, omrežja in storitev interneta ne bo uporabljal zlonamerno. Ponudnik ima pravico uporabniku, za katerega obstaja utemeljen sum, da se iz njegovega priključka izvajajo določene mrežne aktivnosti s ciljem zasičenja omrežne povezave in/ali preobremenitve internetnega omrežja ali produkta ter ogrožajo varnost in/ali delovanje računalnikov oz. opreme ponudnika ali računalnikov tretje osebe, nemudoma in brez predhodnega opozorila prekiniti povezavo in onemogočiti dostop do produkta, dokler kršitev ni odpravljena. V tem primeru je ponudnik upravičen od uporabnika zahtevati povračilo škodo, ki mu je nastala z ravnanjem uporabnika, v kolikor pa bi določitev višine odškodnine predstavljala nesorazmerne škode, pa je uporabnik v primeru navedenih kršitev dolžan ponudniku plačati pavšalni znesek odškodnine v višini 10.000,00 EUR.

Uporabniška podpora

Uporabniki, ki imajo do ponudnika za uporabo produkta poravnane vse zapadle obveznosti, so upravičeni do ustrezne podpore pri uporabi produktov oziroma storitev ponudnika. Ponudnik zagotavlja tem uporabnikom podporo, ki zajema:

  • odpravo napak v delovanju programske opreme izvajalca,
  • pojasnila glede delovanja programa preko podpornega centra na spletni strani www.eblagajna.com

Za potrebe izvajanja uporabniške podpore daje ponudnik registriranemu uporabniku v uporabo podporni center, ki omogoča vpis odkritih napak oz. zahtev po prilagoditvah in pregled nad procesom odpravljanja programskih napak v produktu. Podporni center je dostopen 24/7 na spletni strani strani eblagajna.com, in sicer pod »Online podpora«. Ponudnik uporabnikom produkta nudi telefonsko pomoč samo v primeru, da uporabnik ne more izdati računa preko eBlagajne POS in ne nudi nikakršne dodatne uporabniške podpore preko telefona (izven delovnega časa), razen v primeru dodatno naročene storitve »funkcija telefonska podpora«, ki se jo določi pri sami registraciji oz. naknadno v »online-manager-ju«. Telefonska številka za podporo je 0590 363 21.

Uporabnik se obvezuje, da bo ponudniku v najkrajšem možnem času, ki ne sme biti daljši od 5 delovnih dni, sporočil odkrite napake v produktu ali podatkih na spletnih straneh ponudnika ter s tem omogočil pravočasno izvedbo potrebnih del oziroma odprave napak s strani ponudnika. Ponudnik se zavezuje, da bo odkrite napake v programu in podatkih odpravil v najkrajšem možnem času, ter pri tem poskušal upoštevati rok, ki uporabnika zavezuje po Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2), glede ponovne vzpostavitev delovanja elektronske naprave za izdajanje računov oz. glede roka za pošiljanje podatkov o izdanih računih v času nedelovanja elektronske naprave.

Ponudnik ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi napak v programu ali podatkih na strani uporabnika, ki ni nastala po krivdi ponudnika. V primeru, da uporabnik napak, za katere je izvedel ne sporoči ponudniku v danem roku, je ponudnik s tem prost vsakršne odgovornosti za škodo, ki bi v tem primeru zaradi napak nastala uporabniku.

Plačilo in stroški uporabe produkta

Določene funkcije produkta so na voljo samo proti plačilu. Za uporabo plačljive funkcionalnosti produkta mora uporabnik predhodno skleniti bodisi naročniško pogodbo bodisi vsakokrat vnaprej plačati - predplačniško razmerje - uporabo posamezne funkcije produkta.

V primeru sklenitve naročniške pogodbe je plačilo uporabe produkta določeno v splošnih pogojih naročniške pogodbe.

V primeru predplačniškega razmerja za uporabo produkta, uporabnik pred uporabo posameznih funkcij programa vplača znesek po vsakokrat veljavnem ceniku za uporabo produkta. Plačilo uporabe programa se lahko izvede z direktnim nakazilom na TRR ponudnika.

Povrnitev plačil

V primeru reklamacij bo ponudnik preveč plačane zneske uporabniku povrnil največ do zneska neuporabljenega dobroimetja ali neuporabljene naročnine.

Vračilo plačila ni mogoče, če je bila plačljiva funkcija produkta že uporabljena. Uporabnik je v tem primeru v okviru predhodnega preizkusnega obdobja 15 dni, že imel možnost preizkusiti delovanje programa in tako ni več upravičen do vračila plačila zaradi neizpolnjenih pričakovanj glede delovanja produkta po preizkusnem obdobju.

Varovanje dostopa, zaupnost in zaščita podatkov

Ponudnik je upravičen za svoje potrebe voditi statistiko dostopov in uporabe produkta. Ponudnik bo uporabil vse možne tehnične in zakonsko dopustne ukrepe, da bo zaščitil poslovne podatke uporabnika pred nedovoljenim dostopom tretje osebe. Ponudnik ne odgovarja, če bi tretji osebi uspelo priti do teh podatkov, kljub temu, da je uporabil vse možne tehnične ukrepe za preprečitev nepooblaščenega dostopa tretjih oseb. Ponudnik v nobenem primeru ni odgovoren, če dopusti dostop državnim in drugim organom, ki imajo na podlagi veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji pravico do dostopa do teh podatkov.

Ponudnik bo poskrbel, da bodo vsi interni sodelavci seznanjeni s postopki in pravili varovanja podatkov. Za zagotovitev nujne zaščite podatkov se uporabnik obveže, da bo sam poskrbel za varno shranjevanje vseh svojih uporabniških imen in gesel, in jih v nobenem primeru ne bo posredoval drugim pravnim ali fizičnim osebam. V primeru, da pride do izgube ali kraje gesel, je uporabnik dolžan o tem takoj obvestiti ponudnika, ki lahko pomaga pri dodelitvi novih gesel in pri izsleditvi vdora v njegove podatke. V primeru neupoštevanja pravil varovanja dostopnih gesel uporabnik sam nosi odgovornost za vso škodo, ki bi jo utegnil utrpeti zaradi uničenja njegovih poslovnih podatkih ali zaradi razkritja le-teh.

Omejitev odgovornosti

Ponudnik izjavlja, da so vsi podatki in storitve, ki jih ponuja na svojih spletnih straneh, na voljo takšni kot so, brez kakršnegakoli jamstva za njihovo pravilnost in uporabnost pri uporabnikovem delu oziroma za njegov namen. Uporabnik uporablja podatke na ponudnikovih spletnih straneh na lastno odgovornost. Ponudnik ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno nastalo škodo, ki je ali bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe podatkov in/ali storitev na ponudnikovih spletnih straneh oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli na spletnih straneh ponudnika brez njegove krivde.

Ponudnik se trudi na svojih spletnih straneh zagotoviti popolno tehnično delovanje. Ponudnik ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi morebitnih tehničnih težav ali prekinitev delovanja.

Ponudnik zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja s strani uporabnika.

Povezave na druge spletne strani

Nekatere povezave s spletnih strani ponudnika vodijo na druge spletne strani, ki jih ponudnik ne upravlja, ne kontrolira niti ne preverja njihove vsebine. Ponudnik ponuja te povezave uporabniku le kot koristen dodatek. Navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo odobravanja izdelkov, storitev ali informacij s strani ponudnika in ne pomenijo nobenih povezav med ponudnikom in upravljalci teh povezanih spletnih strani. Ponudnik tako v nobenem primeru ne odgovarja za morebitno nastalo škodo zaradi obiska teh spletnih strani s strani uporabnika.

Avtorske pravice

Vse moralne in materialne avtorske pravice do programskega paketa (vključno z vsemi slikami, fotografijami, animacijami, videi, glasbo, tekstom in datotekami) in pripadajoče dokumentacije so izključna lastnina ponudnika. Uporabnik lahko ravna tako s programskim kot s katerim koli drugim z avtorskimi pravicami zaščitenim materialom ponudnika zgolj tako, da lahko namesti programski paket na toliko delovnih postaj, za kolikor ima pridobljenih licenc. Uporabnik ne sme kopirati tiskane dokumentacije, ki spremlja ali je del programskega paketa, vse v skladu z varstvom avtorskih in sorodnih pravic določenih z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-UPB3, Uradni list RS, št. 16/2007, s spremembami).

Varovanje zasebnosti / osebnih podatkov

Družba eBlagajna SI d.o.o. varuje osebne in poslovne podatke svojih uporabnikov. V ta namen uporablja različne varnostne tehnologije, ki pomagajo zaščititi podatke pred nepooblaščenim dostopom, uporabo ali razkritjem. Informacije, ki jih uporabniki vnesejo, se hranijo v računalniških strežnikih z omejenim dostopom, ki se nahajajo v nadzorovanih objektih (varne sobe).

Uporaba prava in pristojnost sodišča

Za vsa razmerja med uporabniki in ponudniki se uporablja pravo Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov nastalih iz razmerja med uporabniki in ponudnikom je izključno pristojno stvarno pristojno sodišče Republike Slovenije v Ljubljani.

Končne določbe

Ti splošni pogoji se v elektronski obliki, uporabnikom ob sklenitivi naročniškega razmerja posredujejo v e-pošti skupaj z registracijsko in aktivacijsko kodo in so sestavni del sklenjenega naročniškega razmerja ter tako zavezujejo uporabnika.

Do prekinitve naročniškega razmerja s posameznim uporabnikom pride samodejno v primeru neplačanega dobroimetja in se s tem prekinejo vse obveznosti ponudnika vezane na pogodbenega uporabnika.

Ponudnik lahko spreminja splošne pogoje poslovanja ali cenike brez predhodnega soglasja uporabnika. V primeru, da se uporabnik ne strinja s spremenjenimi splošnimi pogoji ali cenikom, lahko odpove naročniško razmerje.v Trzinu, dne 01.12.2015

Ponudnik:
eBlagajna SI d.o.o.